پورتال سازمانی شرکت لیزینگ نگاه خودرو آریان- WWW.NEGAHKHODRO.IR http://negahkhodro.mihanblog.com 2016-12-04T05:09:23+01:00 text/html 2013-02-02T14:49:57+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان فروش اعتباری سمند پایه گاز سوز EF7 - بهمن ماه 91 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/609 <font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;" id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTitle" class="ItemTitle">فروش اعتباری سمند پایه گاز سوز EF7</span><span style="font-weight: bold;"> - بهمن ماه 91</span></font><br><span id="contentpane__ctl0__ctl1_lblDate" class="ItemTitle"><br></span> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTAuthor" class="ItemTitle"></span> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblAuthor" class="Normal"></span> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblDescribe" class="Normal"></span><br> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><img alt="فروش اعتباری سمند پایه گاز سوز" src="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/samand11143ef7.jpg"></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><a class="SubMenuModule" href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF1012.pdf">بخشنامه سمند</a></p><p align="center"><a class="SubMenuModule" href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF1012.pdf">شرایط لیزینگ</a></p><p align="center"><a class="SubMenuModule" href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D8%B7%20%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C1012.pdf">اجاره به تملیک حقیقی</a></p><p align="center"><a class="SubMenuModule" href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/1012%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf">تعهد نامه </a></p><p align="center"><a class="SubMenuModule" href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/resid1013.pdf">رسید دریافت مشتری</a></p></span> text/html 2013-02-02T14:48:17+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان فروش فوری اعتباری (چکی) وانت پیکان - بهمن ماه 91 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/608 <font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;" id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTitle" class="ItemTitle">فروش فوری اعتباری (چکی) وانت پیکان </span><span style="font-weight: bold;" id="contentpane__ctl0__ctl1_lblDate" class="ItemTitle"></span><span style="font-weight: bold;" id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTAuthor" class="ItemTitle"></span><span style="font-weight: bold;" id="contentpane__ctl0__ctl1_LblAuthor" class="Normal"></span><span style="font-weight: bold;" id="contentpane__ctl0__ctl1_LblDescribe" class="Normal"></span><span style="font-weight: bold;">- بهمن ماه 91</span></font><br> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center">&nbsp; <br></p><p align="center"><img alt="وانت پیکان دو گانه سوز" src="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/vanetpaykan11142.jpg"></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><ul><li><div align="right"><a class="SubMenuModule" title="بخشنامه وانت پیکان" href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/bakhshname0912.pdf"><font style="FONT-SIZE: 10pt">بخشنامه وانت پیکان</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div></li><li><div align="right">&nbsp;<a class="SubMenuModule" title="قرارداد اجاره به شرط تملیک" href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/forms/ejarebeshart.pdf"><font style="FONT-SIZE: 10pt">قرارداد اجاره به شرط تملیک</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div></li><li><div align="right"><a class="SubMenuModule" title="پرسشنامه" href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/forms/form91.pdf"><font style="FONT-SIZE: 10pt">پرسشنامه </font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div></li><li><div align="right"><a class="SubMenuModule" title="تعهدنامه" href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/forms/taahodname.pdf"><font style="FONT-SIZE: 10pt">تعهدنامه</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div></li><li><div align="right"><a class="SubMenuModule" title="شرایط قرارداد شرکت" href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/forms/sharayet%20gharardadvanet0717.pdf"><font style="FONT-SIZE: 10pt">شرایط قرارداد شرکت</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div></li></ul></span> text/html 2013-02-02T14:44:28+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان لیست محصولات ایران خودرو - بهمن ماه 91 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/607 <font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;" id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTitle" class="ItemTitle">لیست محصولات ایران خودرو</span><span style="font-weight: bold;"> - بهمن ماه 91</span></font><br><span id="contentpane__ctl0__ctl1_lblDate" class="ItemTitle"><br></span> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTAuthor" class="ItemTitle"></span> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblAuthor" class="Normal"></span> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblDescribe" class="Normal"></span><br> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><a href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/irankhodro9111142.jpg" target="_blank" title=""><img style="width: 513px; height: 285px;" alt="محصولات ایران خودرو 1391" src="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/irankhodro9111142.jpg"></a></p><p align="center"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><font class="text4" size="2"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-weight: bold; text-decoration: underline;">جهت بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید</span></span></font></font></font></span></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4" size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><strong>جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پذیرش با شماره خط ویژه :<span style="text-decoration: underline;"> 61 085 61 0511 </span>تماس حاصل فرمائید و یا به آدرس ذیل-واحد ایران خودرو مراجعه فرمائید.</strong></span></span></font></font></font></font></font></font></p></span></font><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><br><font class="text4" size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><strong></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></p></span></font></font><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><font class="text4"><span class="Normal"><span class="Normal"><span><font style="font-size: 16pt; " face="Times New Roman">دفتر مرکزی : </font><font class="text4"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="5">مشهد - حاشیه خیابان وکیل آباد - نرسیده به وکیل آباد 9 - جنب تعاونی ثامن الائمه - پلاک 87 - طبقه همکف</font></font></span></span></span></font></p></span></font></font><br><a href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/irankhodro9111142.jpg" target="_blank" title=""></a></p></span> text/html 2013-01-29T12:57:44+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان تابلو اعلانات http://negahkhodro.mihanblog.com/post/529 <div style="text-align: center; "><span style="font-weight: bold; ">به نام خدا</span><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">تجربه به ما ثابت کرده است :</span><br style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204); color: rgb(51, 204, 0);">(( هدف ما جلب رضایت خداست ))</span></font></font><br><a href="http://www.tnmsco.ir/modules.php?name=static&amp;op=viewpage&amp;pid=66" target="_blank" title=""></a><hr style="width: 100%; height: 2px; "><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold; " size="2">( اطلاعیه ها</font><font style="color: rgb(0, 153, 0); " size="2"><span style="font-weight: bold; "> )<br></span></font><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 0, 0);" class="ItemTitle">&lt;&lt;اللهم صلی علی محمد و ال محمد&gt;&gt; میلاد محمد مصطفی (ص) و صادق آل عبا(ع) بر همگان مبارکباد </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 0, 0);"> </span><br style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 0, 0);"> . </span><a style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 0, 0);" target="_blank" href="http://www.mellatleasing.com/admin/Portal/LinkClick.aspx?Value=%2fPortals%2f44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439%2fphoto%2f%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d9%85+%d8%b5%d9%84%db%8c+%d8%b9%d9%84%db%8c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%88+%d8%a7%d9%84+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.pdf">...</a><br><hr><div align="right"><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">پنجم - بهمن ماه - نود و یک ( 05 / 11 /1391 )</span><font size="2"> </font><img style="font-weight: bold; " src="http://mellatleasing.com/images/newitem-Fa.gif" align="absmiddle" border="0"> <div style="text-align: center; "><br><font class="text4"><font style="font-weight: bold; background-color: rgb(0, 102, 0); color: rgb(204, 255, 255); " size="2">اطلاعیه 1057</font></font><br></div><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">رزرو خرید تسهیلاتی انواع خودرو ها - ویژه بهمن ماه 1391</span><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="3"><br></font></font></font></font></font><font class="text4"><font size="2"><br><br></font></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 231px; height: 201px;" src="http://upcity.ir/images/37126869960266299517.jpg" alt="لیزینگ نگاه خودرو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font class="text4"><font size="2"><span style="font-weight: bold; ">قابل توجه کلیه مشتریان</span><br>با سلام<br></font></font><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; ">برای اولین بار در خراسان فروش و تحویل یکروزه انواع خودرو ها به صورت لیزینگ - بدون ضامن </span></font></font><br></div><font class="text4"><font size="2">شرایط :<br></font><ol><li><font size="2">تحویل خودرو ها یکروزه و همزمان با پرداخت وجه می باشد <br></font></li><li><font size="2">تسهیلات 50 درصدی ارزش خودرو با بازپرداخت 6 تا 24 ماهه</font></li><li><font size="2">بدون ضامن</font></li><li><font size="2">پرداخت اقساط به وسیله چک شخصی متقاضی یا شخص ثالث</font></li><li><font size="2">بدون ضامن</font></li><li><font size="2">تسهیلات مخصوص خودرو های صفر و کارکرده</font></li><li><font size="2">بیمه بدنه اجباری و بعهده متقاضی <br></font></li><li><font size="2">سند خودرو بنام مشتری و در رهن شرکت سرمایه گذار می باشد </font></li></ol></font> <div style="text-align: center; "><a href="http://negahkhodro.ir/post/605" target="_blank" title=""><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 102, 0);" size="2">برای مشاهده کامل توضیحات و نحوه ثبت نام کلیک کنید</font></a><br><br><div style="text-align: right; "><font class="text4"><font style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; " class="text4"><font size="2">معاونت فروش و بازرگانی </font><font size="2">شرکت نگاه خودرو آریان</font></font></font></div></div> <hr style="width: 100%; height: 2px; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">نهم - دی ماه - نود و یک (&nbsp; 09 / 10 /1391 )</span><font size="2"> </font><img style="font-weight: bold; " src="http://mellatleasing.com/images/newitem-Fa.gif" align="absmiddle" border="0"><br><br><font style="font-weight: bold; " size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">انتقال شرکت لیزینگ نگاه خودرو آریان</span></font><font size="2"> </font><br><br><font size="2">قابل توجه مشتریان و مراجعه کنندگان <br><br>از صبر و شکیبایی شما مشتریان گرامی کمال سپاس و تشکر را داریم و از اینکه دفتر مرکزی شرکت بدلیل انتقال ناگهانی به مدت 7 روز تعطیل بود عذر خواهیم .<br>لذا از تمامی شما مشتریان گرامی درخواست می گردد تا از روز دوشنبه 11 دیماه 1391 برای انجام مراحل پرونده حضور بهم رسانید .<br><br><span style="font-weight: bold; ">آدرس : مشهد - حاشیه خیابان وکیل آباد - نرسیده به وکیل آباد 9 - جنب تعاونی ثامن الائمه </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2">- طبقه همکف<br></font><div style="text-align: center; "><font style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 0); " size="3">خط ویژه : 61 085 61 - 0511</font><br></div><span style="font-weight: bold; "><br></span><div style="text-align: center; "><font style="color: rgb(255, 102, 0); " size="2"><span style="font-weight: bold; ">تعهد حرفی است که ما در عمل بدنبال آنیم</span></font><br></div><br><font size="2">روابط عمومی شرکت نگاه خودرو آریان </font><br><hr style="width: 100%; height: 2px; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">بیستم - آذر ماه - نود و یک (&nbsp; 20/ 09 /1391 )</span><font size="2"> </font><br><div style="text-align: center; "><font style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 0); " class="text4"><font style="color: rgb(255, 0, 0); " size="2"><span style="font-weight: bold; " id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTitle" class="ItemTitle">اتمام خودرو ها</span></font></font><br></div><font class="text4"><font style="color: rgb(255, 0, 0); " size="2"><span style="font-weight: bold; " id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTitle" class="ItemTitle">فروش لیزینگی رنو فلوئنس و تویوتا کرولا</span><span style="font-weight: bold; "> - آذر ماه 1391</span></font> <span style="font-weight: bold; ">( ثبت نام های رزرو شده در اولویت می باشند )</span><br></font><div style="text-align: center; "><br></div><font class="text4"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0); "><b><font size="3">تحویل یکساعته در مشهد و تهران</font></b></span></font><br></div> <p align="center"><font size="2">لطفاً قبل از هرگونه اقدام جهت رزرو خودرو با شماره 05116108561 داخلی <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline; ">101 </span>خانم حسن پور تماس حاصل فرمائید.</font></p></font><div align="center"><a href="http://negahkhodro.ir/post/569" target="_blank" title=""><b><font size="2">اطلاعات بیشتر</font></b></a></div><br><div style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">معاونت فروش و بازرگانی </font><font size="2">شرکت نگاه خودرو آریان </font></div><span style="color: rgb(51, 51, 255); "></span></div><div style="text-align: right; "><img style="color: rgb(51, 51, 255); " src="../../../../../1343576021/avrvy/696004//key/%5Bimg%5Dhttp://adc.site40.net/photos/8040837089cd.jpg%5B/img%5D" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div> text/html 2013-01-22T16:43:17+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان خرید تسهیلاتی تحویل آنی انواع خودرو ها - ویژه بهمن ماه1391 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/605 <font class="text4"> <font class="text4"> <br><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">رزرو خرید تسهیلاتی انواع خودرو ها - ویژه بهمن ماه 1391</span><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="3"><br><br style="font-weight: bold;"></font></font></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold;">( تمدید شد )</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">تاریخ اعتبار : 30 / 11 /1391</span></font><br></div><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><br></font></font><div style="text-align: center;"><a href="mystart.incredibar.com/mb203?a=6R8RTBooUe&amp;i=26" target="_blank" title=""><img style="width: 504px; height: 438px;" src="http://upcity.ir/images/37126869960266299517.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s2.picofile.com/file/7624865585/Tashilat.pdf.html" target="_blank" title=""><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود جدول اقساط برخی خودرو های پر فروش</font></a></font></div><font class="text4"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">قابل توجه کلیه مشتریان</span><br>با سلام<br></font></font><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;">برای اولین بار در خراسان فروش و تحویل یکروزه انواع خودرو ها به صورت لیزینگ - بدون ضامن </span></font></font><br></div><font class="text4"><font size="2">شرایط :<br></font><ol><li><font size="2">تحویل خودرو ها یکروزه و همزمان با پرداخت وجه می باشد <br></font></li><li><font size="2">تسهیلات 50 درصدی ارزش خودرو با بازپرداخت 6 تا 24 ماهه</font></li><li><font size="2">بدون ضامن</font></li><li><font size="2">پرداخت اقساط به وسیله چک شخصی متقاضی یا شخص ثالث</font></li><li><font size="2">بدون ضامن</font></li><li><font size="2">تسهیلات مخصوص خودرو های صفر و کارکرده</font></li><li><font size="2">بیمه بدنه اجباری و بعهده متقاضی <br></font></li><li><font size="2">سند خودرو بنام مشتری و در رهن شرکت سرمایه گذار می باشد <br></font></li></ol><font size="2">فروش خودرو ها بصورت محدود می باشد و اولویت با افرادی است که عضو سازمانها ، تعاونی ها و شرکت های دولتی و خصوصی طرف قرارداد می باشد .<br>لطفا برای رزرو خودرو های زیر کد مربوط به خودرو را به سامانه پیامک شرکت به شماره <font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="3"><span style="font-weight: bold;">10005118550665 </span></font>ارسال نمایید و یا در قسمت نظرات همین مطلب اعلام نمایید . <br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);">( فقط کد مربوطه را بدون حروف اضافه به سامانه پیامک کنید ، در غیر اینصورت رزرو خودرو انجام نمی گیرد . )</span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">لطفا پس از رزرو در ساعات اداری با شماره 61 085 61 - 0511 تماس بگیرید تا هماهنگی های لازم جهت واگذاری خودرو انجام شود</span> .<br></font></div><font size="2"><br></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; width: 100%; " align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="2"><br>نوع خودرو&nbsp; <br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="2">&nbsp;کد خودرو<br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp;انواع خودرو های سایپا<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">1 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های ایران خودرو<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">2 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های تویوتا<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">3 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های پارس خودرو<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">4 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های کیا موتورز<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">5 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp;انواع خودرو های لوکس بالای 100 میلیون<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">6 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp;انواع خودرو های سنگین<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">7 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های نیمه سنگین<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">8 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های وانت بار<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">9 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های هیوندای<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">10 <br></font></td></tr></tbody></table><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(51, 51, 255); text-decoration: underline;" size="2">تاریخ اعتبار لیزینگ خودرو ها تا 30 بهمن ماه می باشد .</font><br><br></div><font size="2"><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">معاونت فروش و بازرگانی شرکت لیزینگ نگاه خودرو</span></font></font> <br><br> <br></font> text/html 2013-01-22T16:38:28+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان شرایط ویژه به تعداد محدود برای خودرو های سمند EF7 و وانت پیکان - بهمن ماه 91 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/604 <br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="2">شرایط ویژه به تعداد محدود برای خودرو های سمند EF7 و وانت پیکان - بهمن ماه 91</font><br><br><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0); font-weight: bold;" size="3">( تمدید شد</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold;"> )</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><div style="text-align: center; "><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><img style="width: 161px; height: 172px; " src="http://mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/iran%20khodro.jpg" height="199"></p></span></font></font></font></font><div style="text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><br></p></span></font></font></font></font><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p style="font-weight: bold;" align="center"><font size="2">لطفا برای مشاهده فایل زیر را دانلود نمایید .</font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://s1.picofile.com/file/7619920856/Tashilat_Iranian1.pdf.html" target="_blank" title=""><font style="font-weight: bold; background-color: rgb(102, 255, 255);" size="3">کلیک کنید ...</font></a></p></span></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"></span></font></font></font></font></div></div></font></font></div> text/html 2013-01-22T15:07:33+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان آخرین قیمت خودروهای چینی در بازار تهران +جدول http://negahkhodro.mihanblog.com/post/606 <div style="width:200px; float:left; padding-right:10px"><font size="2"><img style="padding-right:10px; " class="first_news_body" src="http://www.asrekhodro.com/Images/news/1358838009_mashin-1.jpg" border="0"></font> <div id="pic_info" style="padding-bottom:10px;"> </div> </div> <div id="second_page_title_alias"> </div> <div style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" id="second_page_news_title"><font size="2"> آخرین قیمت خودروهای چینی در بازار تهران +جدول<br><br></font></div> <div id="second_page_title_alias" style="font-size:10px;"> <font size="2"><strong></strong></font> </div> <div id="second_page_title_alias" style="font-size:12px; font-weight:bold "><font size="2"> نگاه خودرو : خودرو لیفان در بازار 37 میلیون معامله میشود </font></div> <font size="2"><span class="SpanDescription" style="padding-left:15px;"><p style="text-align: right;"> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «نگاه خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت روز خودروهای چینی در بازار تهران به شرح زیر است؛<br> &nbsp;</p> <div align="right"> <table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="445"> <tbody> <tr style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 0);"> <td colspan="3" valign="top" width="445"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">قیمت انواع خودرو چینی در بازار (تومان)</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 153, 0);" valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">خودرو</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(255, 153, 0);" valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">مدل</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(255, 153, 0);" valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">قیمت</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">ام وی ام</span></p> </td> <td valign="top"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">سه سیلندر</span></p> </td> <td valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">14.500.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">ام وی ام</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">چهار سیلندر</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">15.800.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">لوبو</span></p> </td> <td valign="top"> <p dir="ltr" align="center"> 1100 cc</p> </td> <td valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">14.600.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">لیفان</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top"> <p dir="ltr" align="center"> 520 i</p> </td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">21.700.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">چری</span></p> </td> <td valign="top"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">ویانا</span></p> </td> <td valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">19.700.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">ام وی ام</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">315 هاچ بک</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">32.500.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">لیفان</span></p> </td> <td valign="top"> <p dir="ltr" align="center"> <span dir="rtl" lang="FA">۶۲۰</span></p> </td> <td valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">37.000.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">ام وی ام</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">530 سدان</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">32.500.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">گریت وال ویلیکس</span></p> </td> <td valign="top"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">پنج دنده </span><span dir="ltr">C</span><span lang="AR-SA">30</span></p> </td> <td valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">39.500.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">گریت وال ویلیکس</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">اتومات </span><span dir="ltr">C</span><span lang="AR-SA">30</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">43.500.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="165"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">ام وی ام</span></p> </td> <td valign="top"> <p dir="ltr" align="center"> X33 <span dir="rtl" lang="AR-SA">شاسی بلند</span></p> </td> <td valign="top" width="114"> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="AR-SA">49.000.000</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp; <br></p> </span></font> text/html 2013-01-20T18:15:59+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان جدیدترین قیمت خودروها در بازار اعلام شد - 1 / 11 /1391 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/603 <div style="width:200px; float:left; padding-right:10px"><a href="http://www.asrekhodro.com/Images/news/1358684430_mashin3.jpg"><img style="padding-right: 10px; width: 181px; height: 97px;" class="first_news_body" src="http://www.asrekhodro.com/Images/news/1358684430_mashin3.jpg" border="0"></a> <div id="pic_info" style="padding-bottom:10px;"> </div> </div> <div id="second_page_title_alias"> </div> <div id="second_page_news_title"> <br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="2">جدیدترین قیمت خودروها در بازار اعلام شد </font></div> <div id="second_page_title_alias" style="font-size:10px;"> <strong></strong> </div> <div id="second_page_title_alias" style="font-size:12px; font-weight:bold "> نگاه خودرو : جدیدترین قیمت خودروها در بازار تهران به شرح ذیل اعلام شده است .<br></div> <span class="SpanDescription" style="padding-left:15px;"><div class="folder_body" id="folder_body" style="display:block; padding-top:20px;"> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"> <font size="2">ایران خودرو</font></div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> سمند</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> LX دوگانه سوز</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 220.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> تندر 90</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> E1</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 255.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 206 صندوق دار v8</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 360.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 405 slx</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 240.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> سمند</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> معمولی دوگانه سوز</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 161.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 207i اتوماتیک</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 470.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 206 تیپ 2</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 335.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 206 تیپ 6</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 440.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> سمند</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> &nbsp;</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 237.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> تندر 90</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> E2</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 300.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 206 صندوق دار v9</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 460.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> &nbsp;</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 92.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> سمند</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> lx</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 217.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> وانت بار</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> بنزین سوز</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 98.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 405</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 200.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 206 صندوق دار v20</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 290.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> پارس دوگانه سوز</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 232.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> سمند</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> lx سال</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 226.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> وانت بار</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> دوگانه سوز</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 107.500.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 405 دوگانه سوز</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 218.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> سمند</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> معمولی</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 198.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 207i</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 370.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پژو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> پارس سال</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 310.000.000</font></div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"> پارس خودرو</font></div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> نیسان</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> پیکاپ2 کابین</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 3.881.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> رنو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> مگان E2 1600</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 510.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> نیسان</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> تیانا</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.200.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> نیسان</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> قشقایی</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.155.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> نیسان</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> ماکسیما</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 985.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> تندر 90</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> E2</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 307.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> رنو</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> مگان E2 2000</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 700.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> نیسان</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> مورانو</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.950.000.00</font></div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"> بهمن</font></div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> کاپرا</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> تک کابین</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 360.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> مزدا</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 3 جدید تیپ 3</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 970.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> مزدا</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 2</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 615.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> کاپرا</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> دو کابین</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 600.000.000</font></div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"> سایپا</font></div> <div style=" clear:both"> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پراید</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> sx 132</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 140.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> پراید</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 111 sx</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 141.000.000</font></div> </div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> تیبا</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> sx</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 170.000.000</font></div> </div> <font size="2"><br></font> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"> مدیران خودرو</font></div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> MVM</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 110 سه سیلندر</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 155.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> MVM</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 110 چهار سیلندر</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 165.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> MVM</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> X33</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 520.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> MVM</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> 530</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 350.000.000</font></div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"> اطلس خودرو</font></div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> کیا موتور</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> سورنتو XM</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.690.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> کیا موتور</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> اپتیما TF</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.340.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> کیا موتور</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> سراتو TD</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 850.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> کیا موتور</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> موهاوی</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.900.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> کیا موتور</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> اپیروس</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 650.000.000</font></div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"> رامک خودرو</font></div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> سانگ یانگ</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> اکتیون</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.050.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> سانگ یانگ</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> کایرون</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.240.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> سانگ یانگ</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> رکستون</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.300.000.00</font></div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"> آسان موتور</font></div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> هیوندایی</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> جنسیس</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.850.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> هیوندایی</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> i30</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 890.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> هیوندایی</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> جنسیس کوپه</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.500.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> هیوندایی</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> i20</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 620.000.000</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> هیوندایی</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> سانتافه</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.650.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> هیوندایی</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> وراکروز(ix55)</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.900.000.00</font></div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> هیوندایی</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> سوناتا YF</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 1.330.000.00</font></div> </div> <font size="2"><br></font> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"> جیلران موتور</font></div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"><font size="2"> جیلی</font></div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"><font size="2"> EC7</font></div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"><font size="2"> 600.000.000</font></div> </div> </div> <div id="folder_end" style="padding-top:10px"><font size="2">&nbsp; <br></font></div> </span> text/html 2013-01-20T18:00:22+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان لیست محصولات ایران خودرو - بهمن ماه 91 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/602 <font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;" id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTitle" class="ItemTitle">لیست محصولات ایران خودرو</span><span style="font-weight: bold;"> - بهمن ماه 91</span></font><br><span id="contentpane__ctl0__ctl1_lblDate" class="ItemTitle"></span><br><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><div style="text-align: center; "><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><img style="width: 161px; height: 172px; " src="http://mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/iran%20khodro.jpg" height="199"></p></span></font></font></font></font></div></font></font></div> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><a href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/irankhodro911101.jpg" target="_blank" title=""><img style="width: 465px; height: 302px;" alt="محصولات ایران خودرو 1391" src="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/irankhodro911101.jpg"></a></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><font class="text4" size="2"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-weight: bold; text-decoration: underline;">جهت بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید</span></span></font></font></font></span></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font class="text4" size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><strong>جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پذیرش با شماره خط ویژه :<span style="text-decoration: underline;"> 61 085 61 0511 </span>تماس حاصل فرمائید و یا به آدرس ذیل-واحد ایران خودرو مراجعه فرمائید.</strong></span></span></font></font></font></font></font></font></p></span></font></font><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><br><font class="text4" size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><strong></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></p></span></font></font><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><font class="text4"><span class="Normal"><span class="Normal"><span><font style="font-size: 16pt; " face="Times New Roman">دفتر مرکزی : </font><font class="text4"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="5">مشهد - حاشیه خیابان وکیل آباد - نرسیده به وکیل آباد 9 - جنب تعاونی ثامن الائمه - پلاک 87 - طبقه همکف</font></font></span></span></span></font></p></span></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"></span></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><font class="text4" size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><strong></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></p></span></font></font></p></span> text/html 2013-01-20T17:55:19+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان فروش لیزینگی محصولات پارس خودرو به تعداد محدود از طریق دفتر مرکزی، شعب و باجه ها - بهمن ماه 91 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/601 <font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTitle" class="ItemTitle"><br>فروش لیزینگی محصولات پارس خودرو به تعداد محدود از طریق دفتر مرکزی، شعب و باجه ها</span> - بهمن ماه 91</font><br><span id="contentpane__ctl0__ctl1_lblDate" class="ItemTitle"></span><br> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><img style="cursor: -moz-zoom-out; width: 167px; height: 167px;" alt="http://www.asrekhodro.com/Images/news/1356771548_parskhodro_20110817_1999245342.jpg" src="http://www.asrekhodro.com/Images/news/1356771548_parskhodro_20110817_1999245342.jpg"> <br></p><p align="center"><a href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/parskhodro1101.jpg" target="_blank" title=""><img style="width: 499px; height: 200px;" alt="محصولات پارس خودرو 1391" src="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/parskhodro1101.jpg"></a></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"></span></font></font></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><font class="text4" size="2"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-weight: bold; text-decoration: underline; ">جهت بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید</span></span></font></font></font></span></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> </font></font></font></font></font></p></span><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><font class="text4" size="2"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><strong>جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پذیرش با شماره خط ویژه :<span style="text-decoration: underline;"> 61 085 61 0511 </span>تماس حاصل فرمائید و یا به آدرس ذیل-واحد پارس خودرو مراجعه فرمائید.</strong></span></span></font></font></font></font></font></font></p></span></font><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"></span></font></font><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><font class="text4"><span class="Normal"><span class="Normal"><span><font style="font-size: 16pt; " face="Times New Roman">دفتر مرکزی : </font><font class="text4"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="5">مشهد - حاشیه خیابان وکیل آباد - نرسیده به وکیل آباد 9 - جنب تعاونی ثامن الائمه - پلاک 87 - طبقه همکف</font></font></span></span></span></font></p></span></font></font><br><font style="FONT-SIZE: 10pt"></font><p></p> text/html 2013-01-16T18:46:00+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان خرید تسهیلاتی تحویل آنی انواع خودرو ها - ویژه دیماه 1391 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/593 <font class="text4"> <br><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">رزرو خرید تسهیلاتی انواع خودرو ها - ویژه دیماه 1391</span><br><br></font></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 504px; height: 438px;" src="http://upcity.ir/images/37126869960266299517.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s2.picofile.com/file/7624865585/Tashilat.pdf.html" target="_blank" title=""><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود جدول اقساط برخی خودرو های پر فروش</font></a></font></div><font class="text4"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">قابل توجه کلیه مشتریان</span><br>با سلام<br></font></font><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;">برای اولین بار در خراسان فروش و تحویل یکروزه انواع خودرو ها به صورت لیزینگ - بدون ضامن </span></font></font><br></div><font class="text4"><font size="2">شرایط :<br></font><ol><li><font size="2">تحویل خودرو ها یکروزه و همزمان با پرداخت وجه می باشد <br></font></li><li><font size="2">تسهیلات 50 درصدی ارزش خودرو با بازپرداخت 6 تا 24 ماهه</font></li><li><font size="2">بدون ضامن</font></li><li><font size="2">پرداخت اقساط به وسیله چک شخصی متقاضی یا شخص ثالث</font></li><li><font size="2">بدون ضامن</font></li><li><font size="2">تسهیلات مخصوص خودرو های صفر و کارکرده</font></li><li><font size="2">بیمه بدنه اجباری و بعهده متقاضی <br></font></li><li><font size="2">سند خودرو بنام مشتری و در رهن شرکت سرمایه گذار می باشد <br></font></li></ol><font size="2">فروش خودرو ها بصورت محدود می باشد و اولویت با افرادی است که عضو سازمانها ، تعاونی ها و شرکت های دولتی و خصوصی طرف قرارداد می باشد .<br>لطفا برای رزرو خودرو های زیر کد مربوط به خودرو را به سامانه پیامک شرکت به شماره <font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="3"><span style="font-weight: bold;">10005118550665 </span></font>ارسال نمایید و یا در قسمت نظرات همین مطلب اعلام نمایید . <br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);">( فقط کد مربوطه را بدون حروف اضافه به سامانه پیامک کنید ، در غیر اینصورت رزرو خودرو انجام نمی گیرد . )</span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">لطفا پس از رزرو در ساعات اداری با شماره 61 085 61 - 0511 تماس بگیرید تا هماهنگی های لازم جهت واگذاری خودرو انجام شود</span> .<br></font></div><font size="2"><br></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; width: 100%; " align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="2"><br>نوع خودرو&nbsp; <br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="2">&nbsp;کد خودرو<br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp;انواع خودرو های سایپا<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">1 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های ایران خودرو<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">2 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های تویوتا<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">3 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های پارس خودرو<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">4 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های کیا موتورز<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">5 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp;انواع خودرو های لوکس بالای 100 میلیون<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">6 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp;انواع خودرو های سنگین<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">7 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های نیمه سنگین<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">8 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های وانت بار<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">9 <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2"><br>&nbsp; انواع خودرو های هیوندای<br><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center; "><font size="2">10 <br></font></td></tr></tbody></table><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(51, 51, 255); text-decoration: underline;" size="2">تاریخ اعتبار لیزینگ خودرو ها تا 30 دی ماه می باشد .</font><br><br></div><font size="2"><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">معاونت فروش و بازرگانی شرکت لیزینگ نگاه خودرو</span></font></font> text/html 2013-01-14T15:00:14+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان جدیدترین قیمت خودروها در بازار - تاریخ 25 دی 1391 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/598 <div style="width:200px; float:left; padding-right:10px"><font size="2"><img style="padding-right: 10px; width: 189px; height: 132px;" class="first_news_body" src="http://www.asrekhodro.com/Images/news/1358161556_7.jpg" border="0"></font> <div id="pic_info" style="padding-bottom:10px;"> </div> </div> <div id="second_page_title_alias"> </div> <div style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" id="second_page_news_title"><font size="2"> جدیدترین قیمت خودروها در بازار<br><br></font></div> <div id="second_page_title_alias" style="font-size:10px;"> <font size="2"><strong></strong></font> </div> <div id="second_page_title_alias" style="font-size:12px; font-weight:bold "><font size="2"> نگاه خودرو : جدیدترین قیمت خودروهای بازار ایران در تاریخ 25 دی 1391 اعلام شد . بنابر این گزارش خودروهای پژو 207 و پژو 206 تیپ 6 در بازار موجود نیست .<br><br><br></font></div> <font size="2"><span class="SpanDescription" style="padding-left:15px;"><div class="folder_body" id="folder_body" style="display:block; padding-top:20px;"> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"> ایران خودرو</div> <div style=" clear:both"> &nbsp;</div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> تندر 90</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> E1</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 250.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پژو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 206 صندوق دار v8</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 328.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پژو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 405 slx</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 220.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پژو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 207i اتوماتیک</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 0</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پژو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 206 تیپ 2</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 300.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پژو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 206 تیپ 6</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 0</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> تندر 90</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> E2</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 278.500.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پژو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 206 صندوق دار v9</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 450.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> سمند</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> lx</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 216.000.000</div> </div> <br> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پژو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 405</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 191.000.000</div> </div> <br> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> سمند</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> lx سال</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 227.000.000</div> </div> <br> <br> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> سمند</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> معمولی</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 183.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پژو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 207i</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 0</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پژو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> پارس سال</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 272.000.000</div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"> پارس خودرو</div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> رنو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> مگان E2 1600</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 510.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> نیسان</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> تیانا</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.200.000.00</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> تندر 90</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> E1</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 220.000.000</div> </div> <br> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> نیسان</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> ماکسیما</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 890.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> تندر 90</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> E2</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 288.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> رنو</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> مگان E2 2000</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 680.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> نیسان</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> مورانو</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.950.000.00</div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"> بهمن</div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> کاپرا</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> تک کابین</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 345.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> مزدا</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 3 جدید تیپ 3</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 970.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> مزدا</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 2</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 610.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> کاپرا</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> دو کابین</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 590.000.000</div> </div> <div style="background-color:#ccc; width:59%; height:30px; float:right; text-align:center"> <span style="font-weight: bold;">سایپا</span></div> <div style=" clear:both"> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پراید</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 111 sx</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 136.000.000</div> </div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پراید</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> sx 132</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 132.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> تیبا</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> sx</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 160.000.000</div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"> مدیران خودرو</div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> MVM</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 110 سه سیلندر</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 145.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> MVM</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 110 چهار سیلندر</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 165.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> MVM</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> X33</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 470.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> MVM</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> 530</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 335.000.000</div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"> اطلس خودرو</div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> کیا موتور</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> سورنتو XM</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.600.000.00</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> کیا موتور</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> اپتیما TF</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.270.000.00</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> کیا موتور</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> سراتو TD</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 850.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> کیا موتور</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> موهاوی</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.980.000.00</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> کیا موتور</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> اپیروس</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 650.000.000</div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"> رامک خودرو</div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> سانگ یانگ</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> اکتیون</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 950.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> سانگ یانگ</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> کایرون</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.150.000.00</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> سانگ یانگ</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> رکستون</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.250.000.00</div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"> آسان موتور</div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> هیوندایی</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> جنسیس</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.850.000.00</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> هیوندایی</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> i30</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 825.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> هیوندایی</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> جنسیس کوپه</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.500.000.00</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> هیوندایی</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> i20</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 630.000.000</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> هیوندایی</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> سانتافه</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.470.000.00</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> هیوندایی</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> وراکروز(ix55)</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.850.000.00</div> </div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> هیوندایی</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> سوناتا YF</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 1.280.000.00</div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"> معین موتور</div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> پورشه</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> کاین s</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#eee; border:1px solid #CCC; float:right"> 6.900.000.00</div> </div> <div style="background-color: rgb(204, 204, 204); width: 59%; height: 30px; float: right; text-align: center; font-weight: bold;"> جیلران موتور</div> <div style=" clear:both"> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:left; border-left:none; margin-left:0px;"> جیلی</div> <div style="width:25%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right; text-align:right;border-right:none; margin-right:0px;"> EC7</div> <div style="width:15%;height:10px; padding:3px; margin:1px; ; background-color:#fff; border:1px solid #CCC; float:right"> 600.000.000</div> </div> </div></span></font> text/html 2013-01-14T05:37:48+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان شرایط ویژه به تعداد محدود برای خودرو های سمند EF7 و وانت پیکان - دیماه 91 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/597 <br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="2">شرایط ویژه به تعداد محدود برای خودرو های سمند EF7 و وانت پیکان - دیماه 91</font><br><br><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><div style="text-align: center; "><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><img style="width: 161px; height: 172px; " src="http://mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/iran%20khodro.jpg" height="199"></p></span></font></font></font></font><div style="text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><br></p></span></font></font></font></font><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center"><font size="2">لطفا برای مشاهده فایل زیر را دانلود نمایید .</font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://s1.picofile.com/file/7619920856/Tashilat_Iranian1.pdf.html" target="_blank" title=""><font style="font-weight: bold; background-color: rgb(102, 255, 255);" size="3">کلیک کنید ...</font></a></p></span></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"></span></font></font></font></font></div><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"></span></font></font></font></font></div></font></font></div> text/html 2013-01-14T03:41:24+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان لیست محصولات ایران خودرو - دیماه 91 http://negahkhodro.mihanblog.com/post/588 <font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;" id="contentpane__ctl0__ctl1_LblTitle" class="ItemTitle"><br>لیست محصولات ایران خودرو</span></font> <span style="font-weight: bold;">( مطلب بروز شد )</span><br> <span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><a href="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/Irankhodro10252.jpg" target="_blank" title=""><img style="width: 435px; height: 291px;" src="http://www.mellatleasing.com/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/photo/Irankhodro10252.jpg" alt="لیست محصولات ایران خودرو" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><p align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><font class="text4" size="2"><font class="text4"><font class="text4"><span id="contentpane__ctl0__ctl1_LblText" class="Normal"><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-weight: bold; text-decoration: underline; ">جهت بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید</span></span></font></font></font></span></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> </font></font></font></p></span> text/html 2013-01-13T14:39:08+01:00 negahkhodro.mihanblog.com مدیر سایت شرکت نگاه خودرو آریان پیش‌بینی قیمتی بازار خودرو تا ایام پایانی سال http://negahkhodro.mihanblog.com/post/596 <div style="width:200px; float:left; padding-right:10px"><img style="padding-right: 10px; width: 165px; height: 86px;" class="first_news_body" src="http://www.asrekhodro.com/Images/news/1357539584_khodro1.jpg" border="0"> <div id="pic_info" style="padding-bottom:10px;"> </div> </div> <div id="second_page_title_alias"> </div> <div style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" id="second_page_news_title"><font size="2"> پیش‌بینی قیمتی بازار خودرو تا ایام پایانی سال<br><br></font></div> <div id="second_page_title_alias" style="font-size:10px;"> <strong></strong> </div> <div id="second_page_title_alias" style="font-size:12px; font-weight:bold "> نگاه خودرو : رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو کشور وضعیت بازار خودرو تا پایان سال جاری را تشریح کرد.<br><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> <span class="SpanDescription" style="padding-left:15px;"><p style="text-align: right;"><font size="2"> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «نگاه خودرو» به نقل از ایسنا، حسن زمانی‌ افشار اظهار کرد: اگر تولید‌کنندگان داخلی تولید و عرضه خودرو به بازار را افزایش دهند تا پایان سال تغییری در قیمت خودروهای داخلی نخواهیم داشت.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"> وی با بیان اینکه طبق اعلام خودروسازان، با افزایش تولید و عرضه‌ خودرو این هدف محقق خواهد شد، خاطرنشان کرد: البته وجود نوسانات مقطعی و کوتاه در قیمت خودرو طبیعی بوده و ممکن است در دوره‌ای قیمتها 100 هزار تومان افزایش و در دوره‌ای 100 هزار تومان کاهش یابد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"> رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو کشور ادامه داد: ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو علاوه بر افزایش تدریجی عرضه‌ تا پایان سال، در مناسبت‌هایی چون 22 بهمن فروش ویژه خواهند داشت که این موضوع نیز تاثیر مثبتی بر کنترل قیمت‌ها در بازار دارد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"> زمانی افشار تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال تغییر قابل توجهی در قیمت خودروهای داخلی در بازار نخواهیم داشت.</font></p> </span>